تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم های آلفا آمیلاز و آلفا - بتا گلوکوزیداز گوارشی در پروانه ابریشم باف پاییزی، Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera:Arctidae)

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در تحقیق حاضر ویژگی های آنزیمی آلفا آمیلاز و آلفا - بتا گلوکوزیداز سیستم گوارشی لاروهای پروانه ابریشم باف پاییزیHyphantria cunea Drury جهت شناخت بهتر فیزیولوژی گوارشی آفت تعیین شد. میانگین فعالیت ویژه آنزیم های آلفا آمیلاز، آلفا و بتا گلوکوزیداز به ترتیب در لوله گوارش لاروهای سن پنجم 17/0±1/9، 12/0± 6/3 و 9/0± 8/6 میکرومول بر دقیقه بر میلی گرم پروتئین بدست آمد. آنزیم آلفا آمیلاز در غده بزاقی و لوله گوارش لاروهای سن پنجم در 10 pH و آنزیم های آلفا و بتا گلوکوزیداز در لوله گوارش و همولنف به ترتیب در pH های 8، 7، 8 و 8 بیشترین فعالیت را داشتند. دمای بهینه برای فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در لوله گوارش و غدد بزاقی به ترتیب برابر با 55 و 45 درجه سلسیوس و برای آنزیم های آلفا و بتا گلوکوزیداز در لوله گوارش و همولنف به ترتیب برابر با 35، 45، 45 و 35 درجه سلسیوس بود. بیشترین اثر بازدارندگی توسط یون های Na+ و Co2+ (به ترتیب در غلظت های 10 و 20 میلی مولار) روی فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز،Fe2+ (غلظت 20 میلی مولار) روی فعالیت آنزیم آلفا گلوکوزیداز و Mn2+ (غلظت 10 میلی مولار) روی فعالیت آنزیم بتا گلوکوزیداز ایجاد شد. یون Mn2+ (غلظت های 10 و 20 میلی مولار) روی فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و یون های Ba2+ (غلظت 20 میلی مولار) و Mg2+ (غلظت 10 میلی مولار) روی فعالیت آنزیم آلفا گلوکوزیداز بیشترین افزایش معنی دار را ایجاد کردند. طبق نتایج زایموگرام، آنزیم های آلفا آمیلاز، آلفا و بتا گلوکوزیداز در لوله گوارش لارو سن پنجم پروانهH. cunea دارای دو ایزوفرم بودند. یافته های حاصل می تواند.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1835110 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!