مقایسه ی ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی دوجنسی بید غلات، Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae)، روی 12هیبرید مختلف ذرت

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بید غلات، Sitotroga cerealella Olivier، یکی از آفات انباری و با گسترش جهانی است که خسارات قابل توجهی به دانه های غلات وارد می کند. در پژوهش حاضر، تاثیر 12 هیبرید مختلف ذرت شامل AR 89، AS-71، BC 678، DC 370، KSC 260، KSC 703، KSC 704، KSC 705، KSC 400، PL 72، SC 71 و Simon روی ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی بید غلات تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 2±25 درجه‏ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره‏ی نوری 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی) مطالعه شد. طولانی ترین دوره ی رشدی قبل از بلوغ روی هیبریدهای PL 72 (24/0 ± 91/34 روز) و SC 71 (25/0 ± 39/34 روز) و کوتاه ترین مقدار آن روی هیبریدهای DC 370 (24/0 ± 08/27 روز)، KSC 704 (45/0 ± 53/27 روز) و KSC 260 (28/0 ± 76/27 روز) برآورد شد. کم‏ترین و بیش ترین نرخ خالص تولیدمثل (R0) آفت به ترتیب روی هیبریدهای PL72 (09/0 ± 40/10 نتاج) و DC 370 (17/0 ± 06/28 نتاج) مشاهده شد. همچنین کم ترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) روی هیبرید PL 72 (00023/0 ± 060/0 بر روز) و بیش ترین مقدار آن روی هیبرید DC 370 (00022/0 ± 109/0 بر روز) بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، هیبرید PL 72 در میان هیبریدهای مطالعه شده ذرت به عنوان هیبرید با مطلوبیت کم برای تغذیه ی بید غلات شناسایی شد و می تواند در مدیریت تلفیقی این آفت مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1835115 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!