تحلیل نگرش کشاورزان شهرستان کوار نسبت به حفاظت از آب: کاربرد نظریه نیازهای مازلو

چکیده:
کم آبی، مفهومی آشنا در ادبیات امروز توسعه روستایی است. پرداختن به این مسئله در بخش کشاورزی به عنوان یکی از متقاضیان بزرگ آب، ضروری است. یکی از مسیرهای پرداختن به این مسئله، بهبود نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب است. برای این منظور، می توان از ارزیابی نیاز بهره گرفت. هدف این پژوهش، تحلیل نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب، به وسیله کاربرد ارزیابی نیازها با استفاده از نظریه مازلو بود. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و با فن پیمایش انجام گرفت. کشاورزان شهرستان کوار به عنوان جامعه آماری انتخاب شده (13187 N=) و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، 383 نفر از آن ها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار مورداستفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن به وسیله اساتید روانشناسی اجتماعی و ترویج کشاورزی و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد (69/0 ≤ α ≤ 97/0). نتایج نشان داد که نیازهای ایمنی و نیازهای فیزیولوژیک به عنوان مهم ترین عوامل، دارای تاثیر منفی و معنی دار و نیازهای اجتماعی و نیاز به احترام دارای اثر مثبت و معنی دار بر نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب بودند. بر اساس نتایج، می توان راهکارهایی برای حفاظت از آب ارایه کرد که با نیازهای کشاورزان سازگار باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p1835186 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.