بررسی مقایسه اثرات ضدقارچی عصاره های مختلف گیاه Onosma Chlorotricum بر قارچ های کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گلابراتا با دو آنتی بیوتیک فلوکونازول و نیستاتین

چکیده:
مقدمه
با توجه به عود عفونت های کاندیدائی و مقاومت آن ها به داروهای ضدقارچی در طی درمان و نیز عوارض شناخته شده داروهای شیمیایی و وجود بعضی تحقیقات مبنی بر اینکه جنس Onosma حاوی مشتقات آلکانین و شیکونین بوده که دارای خواص ضدقارچی می باشند، برای اولین بار خواص ضد قارچی گیاه Onosma Chlorotricum در مقایسه با آنتی بیوتیک مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
گیاه مذکور در اواسط تیرماه از شهرستان کوهدشت جمع آوری و پس از شناسایی و خشک کردن، عصاره های ان-هگزانی، متانولی و آبی به روش خیساندن تهیه شد. اثرات ضدقارچی غلظت های مختلف عصاره ها با استفاده از روش انتشار دیسک و MIC (حداقل غلظت ممانعت از رشد)، MFC (حداقل غلظت قارچ کشی) به روش میکرودایلوشن بررسی شد. آنتی بیوتیک فلوکونازول و نیستاتین به عنوان کنترل مثبت، DMSO به عنوان کنترل منفی استفاده گردید. داده ها توسط آزمون t و واریانس یک طرفه ANOVA آنالیز شدند.
یافته ها
میانگین قطر هاله عدم رشد عصاره ان-هگزانی در غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر بیشتر از قطر هاله عدم رشد آنتی بیوتیک نیستاتین برای کاندیدا آلبیکنس و گلابراتا می باشد (05/0˂P). کمترین میزان MIC مربوط به عصاره ان-هگزانی برای کاندیدا آلبیکنس و گلابراتا به ترتیب برابر با μg/μl 62/15 و μg/μl 25/31، کمترین میزان MFC مربوط به عصاره ان-هگزانی برای کاندیدا آلبیکنس و گلابراتا به ترتیب برابر با μg/μl 25/31 و μg/μl5/62 می باشد.
بحث و نتیجه گیری
عصاره های این گیاه اثر ضدقارچی مناسبی بر کاندیدا آلبیکنس و گلابراتا نشان داد. بررسی احتمال کاربرد این عصاره در درمان عفونت کاندیدایی نیاز به اتمام مطالعات تکمیلی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1835351 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.