بررسی اعمال ناایمن و عومل موثر بر آن در کارگران صنایع ذوب فلز کاشان،1395

پیام:
چکیده:
هدف و
زمینه
شیوع بالای حوادث و آسیب های شغلی در صنایع ذوب فلز به دلیل ماهیت فرآیند ها در این صنایع در مطالعات قبلی نشان داده شده است.همچنین مشخص شده بیش از 70 در صد از این حوادث به دلیل رفتار های ناایمن کارگران رخ میدهد.لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وواکاوی اعمال ناایمن در صنایع ذوب فلز کاشان در سال 1395 انجام شده است.
روش کار
این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بر روی 178 نفر از پرسنل صنایع ذوب فلز صورت گرفت. اعمال ناایمن این افراد از طریق مشاهده و با استفاده از چک لیست تارانت وروش نمونه برداری تعیین گردید.همچنین اطلاعات دموگرافیک افراد توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد.نتایج با استفاده ازآزمونهای آماری کای دو،تی تست،آنالیز واریانس ورگرسیون خطی و با کمک نرم افزار 16spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
23/43درصد ازرفتارهای کارکنان از نوع ناایمن بود.بیشترین عمل ناایمن عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی 1027مورد (1/38% ) وکمترین آن بی احتیاطی 2 مورد (07/0% ) بود.بین اعمال ناایمن با سن،میزان تحصیلات،میزان استعمال دخانیات،واحدهای کاری،میزان آموزش ایمنی و بهداشتی وتخصصی رابطه معنی داری مشاهده گردید) 05/0> p.value)
نتیجه گیری
مطالعه نشان داد فراوانی اعمال ناایمن در صنایع ذوب فلز زیاداست و بیشترین عمل ناایمن مشاهده شده مربوط به عدم استفاده ازوسایل حفاظت فردی میباشد. لذا تهیه وتوزیع وسایل حفاظت فردی با کیفیت مطلوب، بکارگیری سیستم های تشویقی جهت استفاده از این وسایل ونیز اجرای دوره های آموزشی تخصصی دراین زمینه میتواند بطورموثری موجب کاهش اعمال ناایمن وحوادث ناشی ازکاردرصنایع ذوب فلز گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1835707 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.