بررسی کارایی حذف فتوکاتالیستی بخار تولوئن با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی زئولیت سنتزی نوع 5

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ترکیبات آلی فرار به دلیل اثرات مختلف بر روی سلامت افراد، از نگرانی های زیست محیطی به شمار می آیند. این ترکیبات گروه بزرگی از مواد ازجمله تولوئن را شامل می شوند، امروزه بکار بستن بسترهای کاتالیستی یکی از راه های کنترلی این آلاینده ها می باشد که در این تحقیق به بررسی کارایی حذف فتوکاتالیستی بخار تولوئن با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم ) (TiO2 تثبیت شده بر روی زئولیت سنتزی نوع 5 (ZSM-5) پرداخته شده است.
روش بررسی
ابتدا بستر ZSM-5 به صورت گرانول تهیه شد. سپس نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با نسبت وزنی 5 درصد بر روی آن تثبیت شدند. به منظور تعیین ویژگی های بسترها از آنالیزهای BET، BJH، XRD، EDS و SEM استفاده شد. درنهایت عملکرد بسترها در حذف بخار تولوئن در دو غلظت ppm50 و ppm300 در سیستم دینامیک موردبررسی قرار گرفت.
یافته ها
نتایج حاصل از آزمایش های دستگاهی نشان داد که ZSM-5 دارای سطوحی متخلخل با سطح ویژه m2/g 356.4 بوده که بعد از کلسینه کردن در دمای °c 450 به m2/g 332.5 کاهش یافت. نتایج حاصل از فرایند تجزیه فتوکاتالیستی نشان داد که بستر ZSM-5/TiO2 بهترین کارایی را در غلظت ppm50 داشته به طوری که موفق به حذف 42% بخارهای تولوئن گردید.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج کسب شده در این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تثبیت نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی زئولیت ZSM-5 می تواند روش مناسبی جهت حذف بخارهای تولوئن و دیگر آلاینده های مشابه باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1835712 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.