بررسی جامعه شناختی ارتباط با دوستان بزهکار و گرایش نوجوانان به سرقت

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی گرایش نوجوانان پسر 12 تا 18 سال شهر ایرانشهر به سرقت انجام گرفته است. این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه در بین نوجوانان شهر ایرانشهر حجم نمونه در بعد نظری برای ) N= به انجام رسیده است. با توجه به اینکه جامعه آماری ) 4000 رسیدن به اهداف پژوهش، از نظریه جامعه شناختی و پیوند افتراقی ادوین ساترلند استفاده شده است.
در این پژوهش متغیرهای زمینه ای مانند شغل پدر، محل سکونت، وضعیت تحصیلی و درآمد خانواده متغیر مستقل و ارتباط با دوستان بزهکار مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل در دو سطح آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و استنباطی )ضریب همبستگی و آنالیز واریانس( نشان داد که گرایش نوجوانان به سرقت مثبت و افزایشی Spss استفاده شد. نتایج با استفاده از نرم افزار می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1835801 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.