ارزیابی خودمراقبتی بیماران مبتلا به فشارخون بالا در شهر قم، سال 1395

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
آگاهی تغذیه ای و سایر عوامل موثر بر فشارخون، همچنین درک خودمراقبتی در بیماری پرفشاری خون به عنوان عاملی محوری برای کنترل فشارخون، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به فشارخون بالا انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی (مقطعی)، تعداد 315 نفر از بیماران مبتلا به فشارخون بالا در شهر قم (سال 1395) به روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی شامل: اطلاعات دموگرافیک و قسمت خودمراقبتی بود. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، واریانس و آزمون دانکن تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین سن بیماران، 59/53 سال و مدت ابتلا به این بیماری، 54/7 سال بود. 1/5% بیماران در کل طول هفته، نمک را از برنامه غذایی حذف کرده و 9/27% نیز در هیچ کدام از فعالیت های ورزشی در طول هفته شرکت نکرده بودند. 1/4% آنها هیچ گاه داروهای خود را به موقع مصرف نمی کردند. در 9/27% افراد وضعیت خودمراقبتی ضعیف، 6/68% متوسط و در 5/3% خوب گزارش شد. میانگین نمره خودمراقبتی تفاوت معنی داری با جنس، وضعیت تاهل و سابقه خانوادگی نداشت، ولی با تحصیلات، شغل، سابقه خانوادگی، ابتلا به فشارخون بالا و سابقه دریافت برنامه آموزشی، تفاوت معنی داری داشت (05/0>p). همچنین همبستگی معکوس معنی داری بین سن و خودمراقبتی (273/0-=r، 001/0>p)، بین مدت ابتلا به فشارخون بالا و خودمراقبتی (278/0-=r، 041/0=p) وجود داشت.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج، وضعیت رفتارهای خودمراقبتی فشارخون در بین مبتلایان، وضعیت مناسبی ندارد. بنابراین، لازم است در برنامه های آموزشی با درنظرگرفتن مسئله فوق بر شدت و جدیت این رفتارها و عوارض احتمالی انجام نشدن آنها برای فرد تاکید گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
72 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1836340 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!