بررسی تاثیر مواد افزودنی بر کارایی علف کش نیکوسولفورون در کنترل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus)

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی کارایی علف کش نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) با استفاده از مواد افزودنی، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. تیمار های آزمایش شامل کاربرد مواد افزودنی در 11 سطح روغن های پنبه دانه، منداب، سویا، ذرت، آدیگور، ولک و هیدرومکس، سیتوگیت، ترند90 و دی اکتیل به همراه شاهد (بدون کاربرد مواد افزودنی)، مقادیر کاربرد علف کش نیکوسولفورون در شش سطح صفر (شاهد)، 5، 10، 20، 40، 80 گرم ماده موثره در هکتار معادل صفر، 25/6، 5/12، 25، 50 و 100 درصد دز توصیه شده علف کش بودند. صفات وزن خشک، وزن تر، بقا و درصد کنترل اندازگیری شد. نتایج نشان داد که مقدار علف کش، مواد افزودنی و اثر متقابل آنها اثر معنی دار بر ویژگی های اندازه گیری شده داشتند. با افزایش مقدار کاربرد علف کش نیکوسولفورون وزن خشک، تر و بقا تاج خروس کاهش و درصد کنترل به طور معنی دار افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد که با کاربرد مواد افزودنی مقادیر پارمترهای ED10، ED50 و ED90 به طور معنی دار کاهش یافت و کارایی علف کش در کنترل تاج خروس به طور معنی دار افزایش یافت، نتایج نشان داد که بیشترین پتانسیل نسبی علف کش در حضور دو ماده افزودنی هیدورمکس و ترند90 به دست می آید، به طوری که با استفاده از این دو ماده افزودنی کارایی علف کش در کنترل وزن خشک و تر تاج خروس ریشه قرمز بیش از سه برابر شد.
کلیدواژگان:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1836398 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!