بررسی ارتباط عادت مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری همدان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان یکی از اهداف اصلی مراکز آموزشی است. از آنجا که دانشجویان پرستاری در طول دوران تحصیل با حجم زیادی از مطالب درسی مواجه اند، عدم انتخاب روش مطالعه صحیح، باعث سردرگمی آن ها می شود. با توجه به اهمیت عادت مطالعه افراد در عملکرد تحصیلی، این پژوهش با هدف شناسایی عادت مطالعه دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 221 نفر دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان (1395) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه عادت مطالعه (PSSHI) بود که دارای 45 سوال در هشت حوزه است. برای سنجش عملکرد تحصیلی نیز از معدل کل دانشجویان استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمره عادت مطالعه دانشجویان 9/37±45/04 بود. عادت مطالعه 86/9% دانشجویان متوسط، 8/6% مطلوب و 4/5% نامطلوب بود. متوسط معدل تحصیلی دانشجویان 1/27±15/61 بود و اکثریت دانشجویان 81/9% دارای عملکرد متوسط بوده اند. بین میانگین نمره عادت های مطالعه و عملکرد تحصیلی ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت (0/001>P). همچنین متغییرهای جنس، سابقه مشروطی و حیطه های توانایی خواندن و یادداشت برداری به عنوان پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی تلقی گریدند.
نتیجه گیری
عادت مطالعه دانشجویان مورد مطالعه در حد متوسط است و می توان گفت که شیوه مطالعه دانشجویان از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. از سوی دیگر با توجه به ارتباط معنی دار عادت مطالعه و عملکرد تحصیلی توجه به این مسئله از سوی مسئولین آموزش دانشکده ضروری به نظر می رسد. برگزاری دوره های آموزشی، در این خصوص می تواند در بهبود روند یادگیری دانشجویان موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1836416 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.