بررسی رابطه اختلال خواب و کیفیت زندگی جنسی در پرستاران شیفت در گردش

چکیده:
مقدمه
پرستاران به دلیل اشتغال در نوبت کاری شب دارای مشکلات خواب می باشند. کیفیت زندگی جنسی می تواند تابلویی از وضعیت سلامت و کیفیت عمومی زندگی افراد باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط کیفیت خواب و کیفیت زندگی جنسی در پرستاران زن می باشد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بوده و جامعه مورد مطالعه، پرستاران زن شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (امام حسین و بهار) می باشد. نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. معیارهای ورود به مطالعه عبارتند از: سابقه یک سال کار به صورت شیفت در گردش در بیمارستان، داشتن حداقل دو شیفت شب در هفته، متاهل بودن و زندگی با همسر و تمایل به شرکت در مطالعه. همه شرکت کنندگان فرم رضایت آگاهانه را پیش از ورود به مطالعه تکمیل نمودند. ابزار گردآوری داده ها عبارت بود از فرم اطلاعات دموگرافیگ و تاریخچه پزشکی، پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان، پرسشنامه خواب پیتزبورگ و پرسشنامه خودکارآمدی جنسی. برای بررسی ارتباط بین عوامل دموگرافیک، تاریخچه پزشکی و کیفیت زندگی جنسی با خودکارآمدی جنسی از آزمون آماری تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و آزمون تی مستقلsample t-test) )Independent استفاده شد. برای تعیین عوامل پیش بینی کننده وضعیت کیفیت زندگی جنسی واحدهای تحت پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید.
نتایج
از بین 285 پرستار واجدشرایط، پرسشنامه 260 نفر برای تجزیه و تحلیل نهایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که 4/65 % از شرکت کنندگان دارای کیفیت خواب در سطح ضعیف هستند. میانگین نمره کیفیت زندگی جنسی نیز 71/8±60/67 به دست آمد. در بین متغیرهای مورد مطالعه، سن پرستاران، سن همسر، مدت ازدواج، سابقه کار، خودکارآمدی جنسی و کیفیت خواب، همبستگی معنی دار مستقیم با کیفیت زندگی جنسی نشان داد.
نتیجه گیری
باتوجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی 44 درصد تغییرات در کیفیت زندگی جنسی را تبیین می کنند و مهم ترین عامل پیشگویی کننده کیفیت خواب به دست آمد با در نظر گرفتن این نتایج می توان به ارتقاء کیفیت زندگی جنسی مبادرت نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1836657 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.