بررسی تنوع سوماکلونال گیاهان باززایی شده از کشت بافت آلوئه ورا

چکیده:
گیاهAloe barbadensis Mill. گیاهی چندساله، تک لپه، گوشت دار از تیره Aloaceae است. در این مطالعه، تنوع سوماکلونال گیاهان باززایی شده A. barbadensis بعد از چهار واکشت و انتقال به گلدان تحت بررسی قرار گرفت. ژنوم 40 گیاه باززایی شده استخراج و تنوع ژنتیکی با استفاده از 20 نشانگر SPAR شامل پرایمرهایRAPD وISSR بررسی شد. همچنین، میزان ژل حاصل از گیاهان باززاده آلوئه ورا محاسبه گردید. میانگین درصد پلی مورفیسم، اندیس شانون، تنوع ژنتیکی Nei’s و تعداد الل های موثر براساس داده های RAPD، بالاتر از پارامترهای ژنتیکی به دست آمده از داده های ISSR بود. خوشه بندی NJ و ساختار ژنتیکی براساس نمودار STRUCTURE بر پایه نشانگرهای تحت مطالعه توانستند افراد را به خوشه های جداگانه تقسیم کنند. تحلیل AMOVA نیز نشان دهنده تمایز ژنتیکی بین گروه ها در سطح معنی داری (P=0.01) بوده است و تاییدکننده تفرق گروه های حاصل از تجزیه خوشه ایداده های مولکولی است. میزان تولید ژل در گروه های ایجاد شده براساس تحلیل تجزیه خوشه ایبا استفاده از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) بررسی شد که تفاوت معناداری (P=0.746) بین مقدار ژل در چهارگروه مشاهده نشد. نتایج این مطالعه توانست تغییرات سوموکلونال در سطح ژنوم با استفاده از نشانگرهای مولکولی را در میان گیاهان باززایی شده آلوئه نشان دهد، درحالی که میزان ژل تولیدی در میان این گیاهان تغییر معناداری نشان داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
72 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1836718 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.