رضایت مندی پزشکان خانواده شهری و مراقبین سلامت استان های فارس و مازندران از سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)

چکیده:
مقدمه
پرونده الکترونیک سلامت، جمع آوری الکترونیکی اطلاعات «تمام طول حیات یک فرد» می باشد که توسط ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی ثبت و در واحد های مختلف نظام ارائه خدمات سلامت به اشتراک گذاشته می شود. ایجاد پرونده الکترونیک سلامت از سال 1394 با راه اندازی سامانه سیب به همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد. این مطالعه به منظور تعیین رضایت مندی پزشکان خانواده شهری و مراقبین سلامت استان های فارس و مازندران از سامانه سیب انجام گرفت.
روش
این مطالعه مقطعی در زمستان 1395 انجام گرفت. جامعه پژوهش پزشکان خانواده شهری و مراقبین سلامت بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل 2 بخش متغیرهای فردی با 8 سوال باز و بسته و رضایتمندی با 8 سوال بسته در مقیاس لیکرت بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت.
نتایج
از 464 نفر مورد مطالعه، 236 نفر (50/9%) پزشک و 228 نفر (49/1 %) مراقب سلامت، 273 (نفر(58/8%) شاغل استان فارس و 191 نفر (41/2%) شاغل استان مازندران بودند. اکثریت افراد (65/5%) زن بودند. میانگین رضایت مندی افراد مورد مطالعه از سامانه سیب (از 5 نمره) در کل دو استان 0/8±2/94، در استان فارس 8/0±89/2 و در استان مازندران 0/7±3/03 بود. میانگین رضایت مندی پزشکان خانواده شهری 0/7±2/75 و مراقبین سلامت 0/8±3/04 بود. بین نوع شغل، استان های محل خدمت و رضایت مندی از سامانه سیب تفاوت معنی دار وجود داشت (0/0001=P)، (0/012=P).
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد رضایت مندی شاغلین در برنامه پزشک خانواده شهری پایین تر از حد متوسط بود. پیشنهاد می گردد ساختار سامانه سیب متناسب با نیازهای ارائه دهندگان و به منظور کاربرمحور باز طراحی شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
244 -252
لینک کوتاه:
magiran.com/p1836752 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.