ارتباط بین بیماری های مزمن و ناتوانی در فعالیت های روزانه و فعالیت های ابزاری زندگی در سالمندان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف
ابتلا به بیماری های مزمن از علل مهم ناتوانی در انجام فعالیت های روزانه زندگی می باشد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین بیماری های مزمن و ناتوانی در فعالیت های روزانه و فعالیت های ابزاری زندگی در سالمندان می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی بر روی سالمندان شهر امیرکلا انجام شد. مشخصات دموگرافیک (سن، جنس، سطح تحصلات و شغل)، فعالیت های روزانه زندگی و فعالیت های ابزاری زندگی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. توانایی انجام فعالیت روزانه و ابزاری زندگی بصورت مستقل، به کمک دیگران و کاملا وابسته دسته بندی شد و در نهایت افراد کاملا وابسته و به کمک دیگران در گروه افراد ناتوان قرار گرفتند. وجود بیماری های مزمن در فرد سالمند با مشاهده پرونده یا مدارک پزشکی، مشخص و مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
از 1500 نفر سالمند واجد شرایط ورود به مطالعه، 832 نفر (55/5%) مرد و 668 نفر(44/5%) زن بودند. در این بررسی38 نفر(2/5 %) دچار ناتوانی در انجام فعالیت های روزانه زندگی و 723 نفر (48/2 %) در انجام فعالیت های ابزاری زندگی ناتوان بوده اند. تعداد بیماری همراه (0/003p<، 1/46-1/08CI-95%=، 1/126OR=)، اختلال شناختی (0/009p<، 6/508-1/308CI-95%=، 2/917OR=) و سن بالا با فعالیت روزانه زندگی ارتباط معنی داری داشته اند. بین فعالیت ابزاری زندگی و جنس (0/000p<، 2/69-1/53CI-95%=، 0/029OR=)، سن (0/000p=)، سطح تحصیلات (0/000p=)، تعداد بیماری همراه (0/000p=، 1/28-1/13CI-95%=، 1/2OR=) و اختلال شناختی(0/000p=، 2/596-1/487CI-95%=، 1/965OR=) بیشترین ارتباط معنی داری وجود داشته است.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه، ابتلا به بیماری های مزمن بخصوص ابتلا به اختلال شناختی از عوامل موثر ناتوانی در انجام فعالیت های روزانه زندگی وفعالیت های ابزاری زندگی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1837015 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!