بررسی کارایی آزمون کینگ-دویک در شناسایی زودهنگام اختلالات شناختی ناشی از هایپوکسی القاء شده در خلبانان نظامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
هایپوکسی همواره یکی از مهمترین مخاطرات انسان در صعود به ارتفاعات بوده است. با توجه به اهمیت تجربه و آموزش شرایط هایپوکسی برای خلبانان نظامی این مطالعه با هدف بررسی کارایی آزمون کینگ-دویک در شناسایی زودهنگام اختلالات شناختی ناشی از هایپوکسی القاء شده در خلبانان نظامی طراحی و انجام شد.
روش بررسی
تعداد 60 نفر از خلبانان نظامی داوطلب برای تجربه هایپوکسی در اتاقک کم فشار به طور تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. مراحل انجام مطالعه شامل آموزش، تکمیل فرم پرسشنامه، انجام آزمون در شرایط نورموکسیک، نیتروژن زدایی، استقرار، آزمون عملکرد شیپور استاش، شبیه سازی صعود به 25 هزار پایی، انجام آزمون در شرایط هایپوکسی و در نهایت گذاشتن مجدد ماسک اکسیژن بود.
یافته ها
میانگین سن داوطلبان 74/7± 78/31 سال بود. 7/46% آنان دارای وزن طبیعی و 3/53% دارای اضافه وزن بودند. از کل نمونه ها 7/31% سیگاری بودند. میانگین ساعت پرواز 21/1345±35/1168 بود. متوسط زمان آزمون در شرایط نورموکسیک برابر با 43/5±54/45 ثانیه بوده، 7/71% از افراد بدون اشتباه پاسخ داده و بقیه بین 1 تا 3 اشتباه داشتند. این زمان در شرایط هایپوکسی برابر با 86/5±98/52 بود و 3/98% افراد بین 1 تا 11 اشتباه داشتند. افراد سیگاری به طور معنی داری در زمان طولانی تری به آزمون پاسخ دادند. از نظر زمان پاسخ دهی و همچنین از نظر تعداد اشتباهات تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری
به نظر می رسد که این پژوهش اولین مطالعه ای است که از آزمون کینگ-دویک در شناسایی زودهنگام اختلالات شناختی ناشی از هایپوکسی القاء شده در خلبانان نظامی دراتاقک کم فشار استفاده می کند. در شرایط هایپوکسی زمان عکس العمل در افراد سیگاری افزایش معنادار نشان داد ولی عواملی مانند سن، اضافه وزن و مدت پرواز بر زمان عکس العمل و تعداد اشتباهات در شرایط هایپوکسی تاثیری نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
4 تا 11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1837079 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!