اثرات پری ناتال و نئوناتال آندروژن ها بر میزان پلاسمایی تستوسترون، هموسیستئین، طول و قطر استخوان های دراز در زاده های نر و ماده موش های صحرایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
هموسیستئین یک اسیدآمینه کوچک حاوی سولفور است که میزان آن تحت تاثیر هورمون های آندروژنیک تغییر می کند. با توجه به تاثیر هموسیستئین بر رشد بافت های استخوانی این مطالعه با هدف بررسی اثرات پری ناتال و نئوناتال هورمون تستوسترون بر میزان سرمی هموسیستئین و رشد طولی و قطری استخوان های ران و بازو زاده های موش های صحرایی انجام گردید.
روش بررسی
این مطالعه تجربی بر روی 256 سر از زاده های نر و ماده 40 سر موش صحرایی ماده که به 4 گروه کنترل (فاقد تیمار)، شاهد (تیمار با حلال دارو)، تجربی پری ناتال و نئوناتال که در دوران بارداری و شیردهی تحت تیمار با دوز 600 میکروگرم بر کیلوگرم تستوسترون تقسیم شدند، صورت گرفت. سپس نوزادان گروه های مختلف در دو دسته نر و ماده در روزهای 7، 14، 21 و بلوغ از نظر میزان تستوسترون، هموسیستئین، طول و قطر استخوان های ران و بازو مورد ارزیابی قرارگرفتند و نتایج به دست آمده با نرم افزار SPSS و با کمک آزمون های ANOVA و تی مورد آنالیز قرار گرفتند و معنی داری اختلاف داده ها در سطح 0/05P< معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد که در زاده های موش های تحت تیمار با تستوسترون میزان سرمی هموسیستئین و تستوسترون افزایش معنی داری مشاهده می گردد (0/05P<) و تنها در زاده های نر و ماده در روزهای 21 ام و زمان بلوغ کاهش معنی داری در طول و قطر استخوان های ران و بازو مشاهده گردید (0/05P<).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز تستوسترون در دوران بارداری و شیردهی باعث افزایش میزان تستوسترون و هموسیستئین و کاهش طول و قطر استخوان های ران و بازو می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
24 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1837255 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.