پتانسیل تمایز شبه عصبی حرکتی سلول های بنیادی خون سازCD133+ و CD34+ مشتق از خون بند ناف انسان؛ در شرایط آزمایشگاه

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
در این مطالعه، تمایز سلول های بنیادی خون ساز CD133+ و CD34+ مشتق از خون بند ناف انسان، به سلول های شبه عصبی حرکتی، بررسی شد.
روش بررسی
سلول های بنیادی خون ساز از خون بند ناف انسان جدا شده و سپس، سلول های CD133+ و CD34+ براساس مارکر، توسط تکنیک جداسازی مغناطیسی MACS تفکیک شدند. بررسی فلوسایتومتری، برای تعیین درصد خلوص سلول های جداشده، انجام گرفت. پس از آن، سلول ها در محیط کشت دارای سرم و حاوی فاکتورهای RA، Shh، BDNF و B27 کشت داده شدند و در انتها بیان پروتئین های عصبی حرکتی AChE، ISL-1، NF-H و Nestin توسط ایمونوسیتوشیمی و فلوسایتومتری بررسی شد.
یافته ها
آنالیز فلوسایتومتری مارکر های سطحی نشان دهنده 98درصد سلول های CD133+ و 7/95 درصد سلول های CD34+ جداشده بود. تغییر شکل سلول ها، به صورت ایجاد زوائد آکسون مانند، پس از دوره تمایزی و بیان پروتئین های عصبی حرکتی با ایمونوسیتوشیمی مشاهده شد و نتایج حاصل از فلوسایتومتری پس از دوره تمایزی بیان ) ISL-14/66%)، AChE (3/58%)، NF-H (6/80%)، Nestin (9/84%) را در سلول های CD133+ و همچنین بیان ISL-1(2/63%)، AChE (3/52%)، NF-H (6/78%) و Nestin (1/80%) را در سلول های CD34+ تایید کرد.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که سلول های بنیادی خون ساز CD133+ و CD34+ خون بند ناف انسان قابلیت تمایز به سلول های شبه عصبی حرکتی را در شرایط آزمایشگاه دارند والبته مطالعات بیشتر جهت بررسی عملکرد سلول های شبه عصبی حرکتی حاصل از این تمایز در بدن موجود زنده پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
92 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838019 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.