نقش پیگمان های استخراجی از باکتری های جدا شده از محیط بر روی میکروارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از بیماران دیابتیک

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
دیابت یکی از مهم ترین بیماری های متابولیک در جهان است که به دلیل مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های دخیل می تواند باعث ایجاد زخم در اندام تحتانی و قطع عضو شود. هدف از مطالعه حاضر، استخراج رنگدانه های تولید شده توسط باکتری های محیطی و بررسی اثر آنها بر روی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک دخیل در عفونت زخم پای دیابتیک بود.
روش بررسی
در این پژوهش، باکتری های غالب در ایجاد عفونت زخم پا جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی شدند و مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها به دنبال آنالیز آماری ارزیابی شد. سپس باکتری های تولید کننده رنگدانه از محیط جداسازی شدند و اثر حلال های مختلف بر روی استخراج پیگمان توسط تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک انجام پذیرفت. در پایان، اثر پیگمان بر باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ارزیابی شد و سویه ها توسط آزمون مولکولی شناسایی شدند.
یافته ها
بیشترین میزان باکتری جداشده از زخم، اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس آرئوس بودند. نتایج حاصل از آنتی بیوگرام بیانگر آن است که اثر آنتی بیوتیک ها بر جدایه های گرم مثبت مشابه و برای جدایه های گرم منفی مروپنم و ایمی پنم از حساسیت بیشتری برخوردارند. از میان رنگدانه های استخراج شده، 4 پیگمان دارای خاصیت ضد باکتریایی جزیی بر باکتری های پاتوژن مقاوم به آنتی بیوتیک بودند که بر اساس تکنیک مولکولی، Brachybacterium sp. IARI-ABL-35،Brachybacterium nesterenkovii strain DSM 9573،Brevundimonas sp. NeomS2D Kocuria sp. YIM 75764 شناسایی شدند.
نتیجه گیری
بر اساس خواص بیولوژیکی رنگدانه های باکتریایی استخراج شده، می توان از آنها درزمینه های مختلف پزشکی و درمانی استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
104 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838022 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.