مقایسه سیستم مدیریت کیفیت برای بیمارستان های شهر تهران و بیمارستان های اروپا مبتنی بر اعتباربخشی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
اعتباربخشی نوعی ابزار ارزیابی بهبود کیفیت و ایمنی بیماران است. هدف از این پژوهش مقایسه ارزیابی سیستم های مدیریت کیفیت بیمارستان های اروپا و بیمارستان های شهر تهران مبتنی بر اعتبار بخشی بود.
روش بررسی
پژوهش به صورت مقایسه ای، مقطعی و چندسطحی در 21 بیمارستان شهر تهران که به روش سیستماتیک انتخاب شده بودند و دربین مدیران بهبود کیفیت، بخش ها و بیماران و پرونده های آنها، در فاصله خرداد 1396-1395 انجام شد. در سطح مدیریت بیمارستان، سه سازه ارزیابی کیفیت استخراج و اعتبار سنجی شدند. پرسش نامه شاخص سیستم مدیریت کیفیت به مدیران بهبود کیفیت داده شد. شاخص انطباق با مدیریت کیفیت وشاخص کیفیت عملکرد بالینی از طریق ارزیابی اعتباربخشی بررسی شد. در سطح 70 بخش تحت بررسی، از چک لیست های مرور بالینی و تخصص گرایی و مسئولیت پذیری و طب مبتنی بر راهنمای بالینی و سیاست های ایمنی بیمار مبتنی بر اعتباربخشی استفاده شد. در سطح بیماران، چهار شرایط بالینی از طریق مشاهده و ارزیابی 2025پرونده بررسی شدند و داده ها مقایسه شد.
یافته ها
در سطح مدیریت، سه شاخص با یکدیگر ارتباط داشتند. چک لیست های سطح بخش، با یکدیگر ارتباط نداشتند. در هر چهار شرایط بالینی، فقط شاخص مدیریت کیفیت با سه شاخص سطح بخش ارتباط داشت. در اروپا، شاخص های سه سطح با یکدیگر ارتباط داشتند.
نتیجه گیری
مقایسه ارزیابی برای مدیریت کیفیت برای بیمارستان های شهر تهران و بیمارستان های اروپا نتایج مشابهی را در زمینه بهبود کیفیت در سطح مدیریت نشان داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
136 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838032 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.