بررسی موارد و عوامل تاثیرگذار برخطاها در اتاق عمل: دیدگاه کارکنان

چکیده:
سابقه و هدف
اتاق های عمل از پرخطرترین محیط ها به لحاظ امکان وقوع خطاهای انسانی مرتبط با سلامت هستند و کاهش خطا دراین محیط ها یک ضرورت برای بهبود کیفیت مراقبت سلامت است. هدف این مطالعه، تعیین موارد خطا و عوامل تاثیر گذار بر خطاها در اتاق عمل بود.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی در سال 1395 روی 200 نفر از کارکنان اتاق های عمل بیمارستان های منتخب علوم پزشکی شهر تهران انجام شد. آنها به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و و دیدگاه آنها با استفاده از پرسش نامه پژوهشگرساخته در سه بخش شامل مشخصات دموگرافیک، موارد خطا، و عوامل موثر در بروز خطا در چهار بعد فردی، محیطی، مهارتی و مدیریتی بررسی شد. داده ها با آمار توصیفی - استنباطی و نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته ها
از دیدگاه کارکنان، بیمار را به اشتباه عمل کردن (71% )، و عضوی را به اشتباه عمل کردن (61%)، از موارد خطاهای پر اهمیت بود. پراهمیت ترین عوامل موثر در بروز خطا، در بعد فردی، شرایط جسمی-روانی کارکنان (74%)، در بعد محیطی، تعداد زیاد جراحی (69%)، در بعد مهارتی، ناآشنایی در استفاده از تجهیزات (5/60%)، و در بعد مدیریتی، کم بودن تعداد کارکنان (5/74%) بودند.
نتیجه گیری
برقراری ارتباط با بیماران، به کارگیری کارکنان ماهر و سالم از نظر جسمی-روانی، رعایت استاندارد به کارگیری کارکنان از نظر تعداد و تجربه، پرهیز از ازدحام و شلوغی، داشتن تجهیزات سالم و آشنایی با نحوه استفاده از آنها، مدیریت صحیح موارد خطا و برخورد مناسب با خطاکار می تواند میزان خطا در اتاق های عمل را کاهش دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
153 -161
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838034 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.