تاثیر اسانس زیره بر عملکرد تخمدان موش صحرایی پس از تجویز آگونیست و آنتاگونیست دوپامین

پیام:
چکیده:
مقدمه
با توجه به کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماری های اندوکرین، از جمله عملکرد تخمدان در ناباروری و از طرفی با توجه به خواص فیتواستروژنیک زیره، هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر اسانس زیره بر تغییرات هورمون استروژن و پروژسترون و تعداد فولیکول های تخمدان در موش صحرایی، در حضور یا عدم حضور آگونیست و آنتاگونیست دوپامین بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی مدل حیوانی، تعداد 35 سر موش صحرایی ماده به 7 گروه تقسیم شدند و به ترتیب نرمال سالین(داخل صفاقی)، متوکلوپرامید(mg/kg 90 داخل صفاقی)، بروموکریپتین(mg/kg4 زیرجلدی)، متوکلوپرامید+ بروموکریپتین، متوکلوپرامید+زیره(mg/kg4 خوراکی)، زیره، بروموکریپتین+زیره به مدت 10 روز دریافت کردند و سپس با بیهوشی موش ها به وسیله کلروفرم، خونگیری از قلب به منظور سنجش مقادیر استروژن و پروژسترون انجام شد. سپس تخمدان ها و رحم جدا شده و وزن آن ها تعیین و تعداد فولیکول های بالغ و نابالغ بر روی تخمدان شمارش شدند.
یافته های پژوهش: متوکلوپرامید موجب کاهش غلظت استروژن و پروژسترون گردید و تجویز بروموکریپتین اثر آن را خنثی کرد. از طرفی مصرف زیره به تنهایی موجب کاهش وزن موش ها و کاهش استروژن سرم گردید. مصرف هم زمان زیره و بروموکریپتین موجب افزایش استروژن و افزایش تعداد فولیکول ها گردید.
بحث و نتیجه گیری
بنا بر این مصرف زیره می تواند اثر بروموکریپتین به عنوان آگونیست دوپامین را بر روی عملکرد تخمدان تشدید نماید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838097 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!