بررسی تاثیر حامی همتا بر الگوی رشد شیرخواران کمتر از یکسال

چکیده:
مقدمه
وضعیت تغذیه و رشد جسمی و روانی شیرخوار بر تندرستی انسان در تمام طول زندگی موثر است. راهکارهای مختلفی برای دستیابی به رشد بهینه شیرخوار به کار برده شده است. یکی از این راهکارها استفاده از حمایت های غیر حرفه ای است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر حامی همتا بر الگوی رشد شیرخواران کمتر از یکسال انجام شده است.
مواد و روش ها
در این کار آزمایی بالینی، تعداد 240 زن نخست زا به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. برنامه گروه شاهد شامل آموزش های معمولی بود و گروه آزمون علاوه بر این آموزش ها، از حمایت 30 مشاور شیردهی(زنانی با سابقه شیردهی موفق) طی 6 ماه پس از زایمان برخوردار بودند الگوهای رشد و تکامل شیرخوار در پایان ماه های 1، 2، 4، 6 و 12 ارزیابی شدند. این کارآزمایی بالینی در کلیه زایشگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر ایلام از تیرماه سال 89 تا فروردین 91 انجام شد. داده ها با استفاده پرسش نامه جمع آوری شد سپس با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 16 و تست های آماری تعیین میانگین، درصد، آزمون کای دو، تست فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های پژوهش: در سنین 1، 2، 4، 6 و 12 ماهگی دو گروه از نظر تطابق با منحنی استاندار افزایش وزن اختلاف معنی داری داشتند(P=0.001). با این که میانگین وزنی اختلاف معنی داری نداشت(P>0.05)، میانگین قدی در دو گروه در 2، 12 ماهگی اختلاف معنی داری داشت(P=0.001). میانگین دورسر هر دو گروه اختلاف معنی داری نداشت(P>0.05).
بحث و نتیجه گیری
حامی همتا می تواند با تشویق و ترغیب مادران به تداوم شیردهی در دستیابی کودکان به الگوی رشدی متناسب با الگوی استاندارد رشد موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
176 -186
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838122 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.