بررسی فراوانی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک تیپیکال و آتیپیکال جدا شده از نمونه های مدفوع مبتلایان به اسهال بستری در بیمارستان کودکان تهران با روش مولکولی PCR

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
بیماری های اسهالی عفونی یکی از علل عمده مرگ ومیر در جامعه به خصوص در کودکان محسوب می شوند. سویه های اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک (EPEC)به عنوان عامل عمده اسهال در کودکان به ویژه در کشورهای درحال توسعه مطرح هستند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک تیپیکال (tEPEC) و آتیپیکال(aEPEC) جداشده از نمونه های بیمارستان کودکان تهران با روش مولکولی PCR می باشد.
مواد و روش ها
در یک مطالعه توصیفی– مقطعی از دی 1395 تا مرداد 1396 تعداد 157 نمونه مدفوع از کودکان مبتلا به اسهال که به بخش میکروبیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. باکتری های اشریشیاکلی با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی شناسایی شدند و سپس نمونه ها از لحاظ وجود پاتوتایپ EPEC از طریق PCR با استفاده از شناسایی ژن های eae، sxt1 و sxt2 و همچنین وجود سویه های تیپیکال و آتیپیکال با استفاده از شناسایی ژن bfp A مورد بررسی قرار گرفتند. الگوی مقاومت چنددارویی EPEC جدا شده با استفاده از روش دیسک دیفیوژن آگار نسبت به آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین-کلاولانیک اسید، آمپی سیلین، جنتامایسین، سولفامتوکسازول-تری متوپریم، سیپروفلوکساسین، سفپیم، نیتروفورانتوئین و ایمی پنم مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج
از 101 نمونه اشریشیاکلی، 7 سویه EPEC جداسازی گردید و همه سویه ها دارای ژن eae و فاقد ژن های stx2، stx، bfp A و اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک آتیپیکال بودند. از نظر مقاومت آنتی بیوتیکی، 100 درصد جدایه ها مقاوم به آموکسی سیلین-کلاولانیک اسید و آمپی سیلین بودند.
نتیجه گیری
شیوع بالای EPEC در کودکان یک تهدید در کشور است. در مطالعه حاضر تمامی ایزوله ها از نوع aEPEC بودند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
222 -229
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838213 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.