بررسی کاربرد تلفیقی جدایه هایی از قارچ های میکوریز آربوسکولار و باکتری های محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

چکیده:
جهت ارزیابی کاربرد توام جدایه هایی از قارچ های میکوریز آربوسکولار و باکتری های محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica ، از قارچ های میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae و G. versiforme و جدایه هایی از باکتری های محرک رشد گیاهی Pseudomonas fluorescens، Pseudomonas striata،Bacillus subtilis و Paenibacillus polymyxa استفاده گردید. بدین منظور پس از اطمینان از کلنیزاسیون ریشه ها توسط قارچ های میکوریز و باکتری های محرک رشد گیاهی آزمایشی با 15 تیمار و چهار تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که قارچ های میکوریز آربوسکولار و باکتری های محرک رشد گیاهی باعث افزایش رشد بخش های مختلف گیاه و همچنین کاهش شاخص های آلودگی نماتد ریشه گرهی شدند. همچنین کاربرد تلفیقی این عوامل، نسبت به کاربرد جداگانه هریک از آن ها تاثیر بیشتری در کنترل نماتد داشت. نتایج نشان دهنده توانایی بیشتر باکتری P. polymyxaنسبت به دیگر عوامل مورد بررسی در کنترل نماتد بود. در این حالت این باکتری توانست به میزان 52% سبب کاهش تعداد تخم در توده تخم نسبت به تیمار شاهد نماتد گردد. همچنین کاربرد تلفیقی قارچ میکوریز G. mosseaeو باکتری P. polymyxaبیشترین تاثیر را در کاهش شاخص های آلودگی به نماتد ریشه گرهی داشت به طوری که جمعیت لارو سن دوم را در خاک به میزان 59% کاهش داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
449 -462
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838216 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.