بررسی اثرات کاربرد توام اسکوپولتین و نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز بررگ زایی در مدل پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه خواص ضد رگزایی فرآورده های گیاهی مورد توجه محققان قرار دارد. نانو ذرات نقره (AgNPs) سنتز شده به روش سبز و اسکوپولتین دارای خواص ضد رگزایی هستند. در مطالعه حاضر کاربرد توام این دو ماده بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه بررسی گردید.
در این پژوهش تجربی آزمایشگاهی تخم مرغ های نطفه دار به گروه شاهد و گروه های تجربی شامل نمونه های تیمار شده با نانو ذرات نقره (μg/ml100،50و150)، اسکوپولتین (μg/ml25، 50 و100)، گروه هم افزایی شامل μg/ml50 نانو ذرات نقره و .μg/ml25 اسکوپولتین تقسیم شدند. روز هشتم انکوباسیون تیمار بر روی اسفنج ژلاتینی انجام شد و روز دوازدهم پس ازعکس برداری، تعداد و طول انشعابات عروقی، طول فرق سری-نشیمنگاهی ،وزن جنین ها و سطح هموگلوبین عروق خونی ثبت و با شاهد مقایسه گردید. داده ها توسط نرم افزار 16SPSS -، آزمون های واریانس یک طرفه ANOVA و آزمون تعقیبیTukey در سطح معنی داری. P>0/05تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها نشان داد نانو ذارت نقره و اسکوپولتین، وابسته به دوز منجر به کاهش تعداد و طول عروق خونی و سطح غلظت هموگلوبین خون در نمونه های تیماری می شود. بکارگیری توام غلظت های μg/ml50 نانو ذرات نقره و غلظتμg/ml 25 اسکوپولتین که بر روند آنژیوژنز بی تاثیر بودند، کاهش معنی دار رگ زایی را نشان دادند (P>0/05).
بکارگیری توام نانوذرات نقره و اسکوپولتین باعث تقویت اثر ضد رگزایی آنها شده و می تواند به عنوان یک زمینه مطالعاتی مهم جهت شناسایی راه های درمانی موثر مورد توجه قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838590 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!