تحلیل بیزی فراسنجه های ژنتیکی صفات جفت ماندگی و سخت زایی در گاوداری فکا

چکیده:
هدف از این پژوهش، برآورد مولفه های واریانس و فراسنجه های ژنتیکی صفات جفت ماندگی و سخت زایی در گاوداری شرکت فکا بود. سازه های غیر ژنتیکی موثر بر این صفات با استفاده از رگرسیون لجستیک در رویه ی GENMOD نرم افزار SAS نسخه 1/9 بررسی شدند. برای ارزیابی های ژنتیکی از پنج مدل بیزی حد آستانه ای رکوردهای تکرار شده و یک مدل بیزی دو صفتی استفاده شد. فراسنجه های ژنتیکی مدل ها با استفاده از روش نمونه گیری گیبس موجود در نرم افزار THRGIBBS1F90B به دست آمدند. نتایج نشان داد که فصل و سال زایش روی جفت ماندگی اثر معنی داری داشتند و همچنین اثر سال زایش بر سخت زایی معنی دار بود. برای هر دو صفت مورد بررسی، بهترین مدل برازش یافته بر اساس معیار DIC انتخاب شد. وراثت پذیری ژنتیکی افزایشی، اثر ژنتیکی مادری، اثر محیطی دایم حیوان و تکرارپذیری حاصله از بهترین مدل آماری ژنتیکی برازش داده شده بر روی رکوردهای تکرار شده صفت جفت ماندگی به ترتیب (002/0)15/0، (007/0)03/0، (01/0)14/0 و (02/0)29/0 به دست آمدند، در حالی که این مقادیر در تحلیل چند صفته به ترتیب، (003/0)005/0، (030/0)001/0، (001/0)002/0، (002/0)008/0 برآورد شدند. فراسنجه های یاد شده در تحلیل حاصل از بهترین مدل آماری ژنتیکی برازش یافته روی رکوردهای تکرار شده صفت سخت زایی ترتیب به ترتیب (001/0)03/0، (02/0) 02/0، (003/0) 27/0 و (01/0) 30/0 به دست آمدند، در حالی که در تحلیل چند صفت سخت زایی، این مقادیر به ترتیب به صورت (01/0)003/0 ، (002/0)005/0، (001/0)004/0، (002/0)007/0 برآورد شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با توجه به اهمیت اقتصادی این دو صفت در سودآوری گاوداری فکا و از سوی دیگر، برآوردهای ناچیز وراثت پذیری مستقیم و مادری و با توجه به همبستگی های ژنتیکی افزایشی (41/0)، ژنتیک مادری (18/0)، فنوتیپی (55/0) ، محیطی (58/0) و محیطی دایم (81/0) ، باید روی مدیریت اثر سازه های محیطی در این صفات تمرکز ویژه ای داشت. در این راستا، انتظار نمی رود که تمرکز روی مدیریت ژنتیکی مستقیم و مادری، در صفات یاد شده مثمر ثمر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838788 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!