اثر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی هموسیستئین، شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی موش صحرایی اورکتومی شده

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
یائسگی با افزایش عوامل خطرساز قلبی – عروقی ارتباط دارد. این تحقیق اثرات تمرین مقاومتی فزاینده را بر عوامل خطرساز قلبی – عروقی در موش های صحرایی اورکتومی شده موردبررسی قرار داد.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی 16 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار اورکتومی شده به طور تصادفی در دو گروه 8 تایی کنترل و تمرین مقاومتی تقسیم شدند. پروتکل تمرین مقاومتی فزاینده به مدت 10 هفته (5 جلسه در هر هفته) اجرا شد. پروتکل تمرین شامل 8 ست بالا رفتن از نردبان با اضافه بار فزاینده به صورت وزنه متصل به دم و هر ست بالا رفتن شامل 8 تا 12 حرکت تکرارشونده بود. در پایان هفته دهم و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین حیوانات بی هوش شدند و خون گیری از قلب حیوانات انجام شد. سپس سطوح سرمی هموسیستئین و نیمرخ لیپیدی اندازه گیری شدند و شاخص مقاومت به انسولین محاسبه گردید. همه متغیرها با آزمون آماری تی مستقل مقایسه شدند (05/0 P<).
نتایج
سطوح سرمی هموسیستئین (013/0p=) و شاخص مقاومت به انسولین (019/0p=) گروه تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار داشت اما متغیرهای نیمرخ لیپیدی بین گروه ها تفاوتی باهم نداشت (05/0 P˃).
نتیجه گیری
به نظر می رسد ده هفته تمرین مقاومتی فزاینده باعث کاهش سطوح سرمی هموسیستئین و شاخص مقاومت به انسولین موش های صحرایی اورکتومی شده گردد اما تاثیری بر متغیرهای نیمرخ لپییدی آن ها نداشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
683 -691
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838890 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.