تاثیر یک دوره تمرین تناوبی هوازی به همراه نانوذرات سلنیوم بر میزان سایتوکاین های IL-6، TNF-α و IL-4 در بافت طحال موش های مبتلا به سرطان پستان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سایتوکاین ها مولکول هایی هستند که واسطه ی ایجاد پاسخ های ایمونولوژیک هستند. با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی و ایمونولوژیک نانوذرات سلنیوم و تمرینات ورزشی هوازی، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین ورزشی هوازی و نانوذرات سلنیوم بر میزان سایتوکاین های اینترلوکین 4، اینترلوکین 6 و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α) در بافت طحال موش های مبتلا به سرطان پستان بود.
مواد و روش ها
تعداد 64 سر موش بالب سی به شکل تصادفی به 8 گروه سالم-کنترل، تومور-کنترل، سالم-تمرین، تومور-تمرین، سالم- نانوذرات سلنیوم، تومور- نانوذرات سلنیوم، سالم- تمرین - نانو ذرات سلنیوم و تومور- تمرین - نانو ذرات سلنیوم تقسیم شدند. گروه های پژوهش تمرین تناوبی هوازی و استفاده از نانوذرات سلنیوم را به مدت 6 هفته قبل و بعد از القای سرطان را پشت سر گذاشتند. در پایان هفته ششم بعد از تزریق تومور 4T1 میزان پروتئین سایتوکاین ها در بافت طحال با روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج
بر اساس نتایج پژوهش حاضر تمرین ورزشی هوازی و نانوذرات سلنیوم باعث کاهش معنادار در حجم تومور گشته اند (05/0< P). همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده کاهش معنادار سطوح تمام سایتوکاین ها در بافت طحال در اثر سرطان بوده است (05/0< P)؛ اما نانوذرات سلنیوم و تمرین تناوبی هوازی به صورت هم زمان باعث افزایش سطوح سایتوکاین TNF-α در بافت طحال گشته اند (05/0< P).
نتیجه گیری
به نظر می رسد تمرینات ورزشی هوازی و استفاده از نانوذرات سلنیوم توانسته اند با افزایش سایتوکاین فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا به عنوان یک سایتوکاین مجموعه سلول های کمکی نوع 1 در تقویت سیستم ایمنی و کاهش حجم تومور نقش داشته باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
608 -617
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838903 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.