تاثیر میزان دی (2- اتیل هگزیل) فتالات خوراکی بر پاسخ گلایسمی در موش سوری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
انسان روزانه در معرض دی اتیل هگزیل فتالات قرار می گیرد که ممکن است به بیماری های همه گیر افزایش چاقی و دیابت نوع 2 منجر شود. هدف از این مطالعه تعیین اثر سطوح کمینه و بیشینه دی اتیل هگزیل فتالات خوراکی بر پاسخ گلایسمی در موش سوری است.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی 15 سر موش سوری نر بالغ، به طور تصادفی در 3 گروه برابر شامل گروه های: شاهد سالم، مداخله با فتالات دوز mg/kg/bw/day250 و مداخله با فتالات دوز mg/kg/bw/day 500 بودند که به مدت 8 هفته گاواژ گردیدند. در پایان هفته هفتم به صورت ناشتا تست تحمل گلوکز انجام گردید و در پایان به صورت ناشتا نمونه خون برای اندازه گیری متغیرها گرفته شد (گلوکز، انسولین، مقاومت به انسولین و شاخص حساسیت به انسولین از سرم و هموگلوبین گلیکوزیله A1c از خون تام). نتایج با آزمون های ANOVA و دانکن آنالیز شدند. معناداری اختلاف داده ها در سطح 01/0>P در نظر گرفته شد.
نتایج
دی اتیل هگزیل فتالات در دوز پایین (mg/kg 250) به صورت معنی داری موجب افزایش قند خون سرم و مقاومت به انسولین سرمی و به طور معنی داری موجب کاهش شاخص حساسیت انسولین (01/0>P) شد و در گروه های مختلف آزمایش شاخص سرمی انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) خون تام و سطح زیر منحنی (AUC) برای تست تحمل گلوکز تغییرات معنی داری مشاهده نشد (01/0P>).
نتیجه گیری
در این تحقیق نشان داده شد دی اتیل هگزیل فتالات در دوز پایین mg/kg/bw/day) 250) موجب اختلال در سیستم های تنظیمی قند خون و ایجاد پیش دیابت می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
601 -607
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838904 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.