بررسی اثر چند حشره کش در کنترل پروانه سفید امریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پروانه سفید امریکائی Hyphantria cunea Druryاولین بار در مرداد سال 1381 در استان گیلان شناسایی و روی گیاهان مختلف مشاهده شد. لاروهای این آفت پس از خروج از تخم ابتدا دسته جمعی زندگی کرده و به صورت سطحی از پارانشیم برگ گیاه میزبان تغذیه می نمایند. به تدریج با تولید تارهای ابریشمی تشکیل چادر توری شکل داده و داخل تور از برگ های میزبان تغذیه می نمایند. با افزایش سن لاروی از محفظه تور مانند خارج شده و دامنه پراکنش خود را گسترش می دهند. در این تحقیق اثر پنج ترکیب شامل سه نوع ترکیب میکروبی B. t. لپینوکس®، Bacillus thuringiensis subs. kurstaki و B. t. H تولی دشرکت تلفیق دانه و دو ترکیب حشره کش شامل دیمیلین (تنظیم کتتده رشد حشره(IGR)) و Neem (عصاره گیاهی دانه چریش) در قالب بلوک های کامل تصادفی طی سال های 1383 الی 1385 ارزیابی شد. محلول پاشی درختان علیه سن دوم لاروی و نمونه برداری از تیمارها 3، روز پس از محلول پاشی درختان انجام شد. نتایج نهایی نشان داد ترکیبات بیولوژیک بر مبنای B. thuringiensis به ویژه ترکیبات لپینوکس® و B. t.subs.kurstaki برای کنترل پروانه سفید امریکایی موفق بوده ودر بیشتر آزمایش ها با درصد تاثیر کارایی بالا (65 الی 97 درصد تلفات لاروی) در گروه اول قرار گرفتند. ترکیبات دیمیلین (45 الی 97 درصد تلفات لاروی)، B. t. داخلی (37 الی 80 درصد تلفات لاروی) وNeem ( 47 الی 79 درصد تلفات لاروی ) نیز با دامنه های تاثیر کمتر و در گروه های پایین تر قرار گرفتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1839701 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!