طراحی مدل نظام مدیریت جانشین پروری مبتنی بر شاخص های بومی- سازمانی

چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی مراحل استقرار نظام جانشین پروری در سازمان ها می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد شرکت ذوب آهن اصفهان بوده اند که از میان آن ها یک نمونه 19 نفری با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام گرفت تا مراحل استقرار احصاء گردد. سپس به روش میدانی بر اساس تدوین پرسشنامه و انجام CVR و CVI تلاش شد با نظرسنجی از نفرات فوق نسبت به ارزیابی و تحلیل محتوای مراحل استقرار جانشین پروری اقدام گردد. بعد از انجام مصاحبه ها و شناسایی تم های اصلی، اقدام به طراحی پرسشنامه مبتنی بر شاخص ها و زیرشاخص های احصاء شده ی تم ها گردید. تحلیل داده ها در قسمت کمی با استفاده از نرم افزار SPSS و در قسمت کیفی از روش تماتیک مبتنی بر کدگذاری سه مرحله ای کلارک وبراون(2006) با استفاده از نرم افزار Nvivo انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که از تعداد 32 زیرشاخص مستخرجه ، شش مورد به علت عدم احراز نسبت روایی حذف و 26 شاخص بوسیله مدل اندازه گیری و شاخص های برازش در نرم افزارlISREL مورد تایید قرار گرفت که به صورت فرآیندی و تدریجی اتفاق می افتد. قابل ذکر است که هرکدام از تم ها، پیش زمینه تم قبلی در جهت استقرار سیستم می باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p1841477 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.