بررسی تاثیر ماساژ ضربه ای سطحی پشتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به همی پلژی ناشی از سکته مغزی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
آمار جهانی دلالت بر افزایش جمعیت مبتلایان به سکته مغزی در سراسر جهان دارد. اختلال عروق مغزی سومین علت مرگ در ایالت متحده آمریکا است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ماساژ ضربه ای سطحی پشتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به همی پلژی ناشی از سکته مغزی می باشد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده یک سوکور بوده که در بیمارستان پیامبر اعظم و مرکز توانبخشی توان و مرکز نگهداری سالمندان شهرستان گنبد کاووس در سال 1396 انجام شد. حجم نمونه 42 نفر که 21 نفر به ترتیب در گروه مداخله و کنترل قرار داشتند. نمونه گیری در دوره 6 ماهه به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد و نتیجه با استفاده از پرسشنامه 8 بعدی سنجش کیفیت زندگی بررسی شد. داده ها با آماری توصیفی و بکارگیری آزمون های آماری تی مستقل و کای دو بررسی شد.
یافته ها
میانگین نمرات در گروه مداخله در ابعاد عملکرد جسمی و اجتماعی و سلامت عمومی پیشرفت چشمگیری داشتند. به عنوان نمونه در بعد عملکرد جسمانی در گروه مداخله به ترتیب میانگین و انحراف معیار نمره قبل و بعد از مداخله 90/22±24/40 و 79/18±45/69 که تغییر نمره واضح بود ((P<0/001 و در گروه کنترل 87/14±48/42 و 75/19±84/43 بود که تغییر نمره و پیشرفت عملکرد جسمی از نظر آماری معنادار نبود (412/0 (P=.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که ماساژ ضربه ای سطحی پشت روشی موثر جهت بهبود علائم و عملکرد قسمت دچار آسیب بوده و می تواند یک روش درمانی تکمیلی در نوتوانی و توانبخشی بیماران دچارسکته های مغزی گردد و بیانگر موثر واقع بودن این مداخله غیردارویی و مکمل بر روند بهبودی کیفیت زندگی مددجویان سالمند می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1841545 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.