تحلیل جامعه شناختی-راهبردی ارتباط بین هویت ملی و سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه یاسوج

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار در زندگی اجتماعی مورد توجه اندیشمندان اجتماعی، و به ویژه جامعه شناسان قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه بین متغیرهای راهبردی هویت ملی و سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه یاسوج، با به کارگیری چارچوبی تلفیقی، و با روش پیمایشی انجام گرفته است. براساس فرمول لین، حجم نمونه 400 نفر محاسبه شد و با روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای چندمرحله ای، انتخاب و مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز، پرسشنامه ای 80 پرسشی بود که پس از تایید اعتبار توسط صاحب نظران، پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ (سرمایه اجتماعی، 953/0 و هویت ملی، 888/0) بررسی شد. نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم و معنادار «هویت ملی» و «سرمایه اجتماعی» از یک طرف، و رابطه مثبت و معنادار بین ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی با ابعاد «سرزمینی»، «سیاسی» و «فرهنگی» هویت ملی از طرف دیگر، بود. همچنین، نتایج نشان داد بین بعد «تاریخی» هویت ملی با ابعاد «ساختاری» و «شناختی» سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد، اما با بعد «ارتباطی» سرمایه اجتماعی رابطه معنادار دارد. در نهایت، متغیر هویت ملی 9/4 درصد از متغیر وابسته سرمایه اجتماعی را تبیین می کند. براساس نتایج، دو متغیر هویت ملی و سرمایه اجتماعی همبستگی و هم افزایی شایان توجهی با سرمایه اجتماعی دانشجویان در جامعه مورد مطالعه داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1842500 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!