ارتباط مدیریت کوانتومی با توانمندسازی کارکنان با تاکید بر نقش انگیزش درونی (مورد مطالعه: اداره شهرداری شهر مریوان)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه توجه سازمان ها به به کارگیری سبک های جدید مدیریتی برای مقابله با فشارهای محیطی و بهبود اثربخشی سازمانی بیش از گذشته نمود یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت کوانتومی به عنوان یکی از سبک های مدیریتی جدید، با توانمندسازی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی انگیزش درونی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان اداره شهرداری شهر مریوان است که از طریق سرشماری 110 نفر بررسی شدند. برای گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مدیریت کوانتومی، پرسشنامه معتبر توانمندسازی اسپریتزر و پرسشنامه معتبر انگیزش درونی آمابیل و همکاران به کارگرفته شد. روایی پرسشنامه ها به روش روایی محتوایی تایید شد و پایایی پرسشنامه ها با محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد رابطه مدیریت کوانتومی با انگیزش درونی و توانمندسازی کارکنان مثبت است. همچنان رابطه انگیزش درونی و توانمندسازی کارکنان مستقیم بود. همچنین، نتایج نشان داد متغیر انگیزش درونی، رابطه مدیریت کوانتومی را تعدیل می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
123 تا 148
لینک کوتاه:
magiran.com/p1843029 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!