بررسی تاثیر هوش اجتماعی بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

داشتن هوش اجتماعی برای برقراری ارتباط مناسب میان کارکنان دانشگاه، و تبادل دانش و تجربیات ضروری است. هوش اجتماعی باعث ایجاد توانمندی کارکنان برای درک و ارتباط بهتر با مراجعه کنندگان و خدمات دهی مناسب تر به آن ها خواهد شد. هدسف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش اجتماعی بر تسهیم دانش بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه اصفهان به تعداد 220 نفر در سال 1395 است. براساس فرمول کوکران، حجم نمونه 132 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه هوش اجتماعی نصر اصفهانی (1393) و پرسشنامه تسهیم دانش علامه و همکاران (1394) به کار گرفته شد. روایی پرسشنامه با روش روایی محتوایی و با به کارگیری نظرهای برخی استادان مدیریت تایید شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که آلفای محاسبه شده برای پرسشنامه هوش اجتماعی برابر با 841/0، و برای پرسشنامه تسهیم دانش برابر با 782/0 به دست آمد. برای بررسی نرمال بودن داده ها آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به کار گرفته شد که نتیجه آزمون نشان دهنده نرمال بودن داده ها بود. برای آزمون فرضیه های پژوهش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS اجرا شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد هوش اجتماعی و ابعاد سه گانه آن (پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی) بر تسهیم دانش تاثیر معناداری می گذارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
149 تا 171
لینک کوتاه:
magiran.com/p1843033 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!