عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش زمان در بین شهروندان شهر یزد

چکیده:
زمان، منبع کمیابی است که تنها مدت کوتاهی در اختیار انسان است و می تواند فرصت موفقیت و اثرگذاری را فراهم کند. با وجود این، برای همه ی افراد ارزش یکسانی ندارد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش زمان در بین شهروندان یزد انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق، شامل کلیه ی شهروندان بالای 15 سال شهر یزد بوده که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که از روایی و پایایی آن با شیوه ی صوری و سازه ای مورد تایید قرار گرفت. برای نمونه گیری از روش تصادفی از نوع خوشه ایچند مرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان داد بین تحصیلات، خاستگاه اجتماعی، شغل، انگیزه ی پیشرفت، جهان گرایی، جامعه پذیری، دینداری و سرمایه ی اجتماعی با میزان ارزش زمان رابطه ی معنی داری وجود دارد. متغیرهای جامعه پذیری، انگیزه ی پیشرفت و تحصیلات، در مدل رگرسیون گام به گام وارد شد و توانست 28 درصد از تغییرات میزان ارزش زمان را در نمونه ی مورد مطالعه تبیین کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1843131 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!