بررسی رابطه بین پلی مورفیسم های C/A 592-، C/T819- اینترلوکین 10 با پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به ویروس هپاتیت C

چکیده:
هدف
ژن اینترلوکین 10 یک ژن مهم در ارتباط با عفونت هپاتیتC می باشد. پلی مورفیسم ها در ناحیه پروموتری اینترلوکین 10، تولید اینترلوکین 10 و استعداد به بیماری های التهابی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین پلی مورفیسم های C/A 592- C/T،819- اینترلوکین 10 با پاسخ به درمان در بیماران ایرانی مبتلا به HCV انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه، 40 بیمار مبتلا به HCV (با پاسخ به درمان)، 40 بیمار بدون پاسخ به درمان و 40 فرد سالم به طور تصادفی انتخاب شدند. DNA ژنومی از لایه بافی کوت خون با روش نمک اشباع استخراج شد. ژنوتیپ های (C/T) 819-10- IL و(C/A) 592- 10-IL توسط روش ARMS-PCR تعیین شدند. محصولات PCR روی ژل آگارز 2/1% الکتروفورز شدند. سطح آنزیم های AST و ALT نیز تعیین شد.
یافته ها
ژنوتیپC/A 592- 10-IL در گروهی که به درمان پاسخ داده بودند نسبت به گروه بیماران بدون پاسخ به درمان بیش تر یافت شد. هم چنین ژنوتیپC/A 592- 10-IL در گروهی که به درمان پاسخ داده بودند با سطح نرمال آنزیم های
(IU/L 5/8±6/24) ASTو (IU/L 7/11±3/28) ALT نسبت به گروه بیماران بدون پاسخ به درمان ارتباط معناداری دیده شد (001/0=P). اختلاف معناداری بین گروه های مورد مطالعه با پلی مورفیسمC/T 819- 10-IL دیده نشد. ژنوتیپ (T/T)819- 10-IL در گروه کنترل سالم و یا با پاسخ به درمان با سطح نرمال AST و ALT، به طور معناداری( 02/0=P) بیش تر مشاهده شد.
نتیجه گیری
بیش تر بیماران با ژنوتیپ C/A592- 10-IL پاسخ پایدار به درمان داشتند. جهت استفاده از این ژنوتیپ برای پیشگویی پاسخ بهتر افراد به درمان، به مطالعه بیش تری نیاز دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
491 -496
لینک کوتاه:
magiran.com/p1843328 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.