اثر تجویز استرادیول و عصاره سویا بر تشنجات کلونیک ناشی از پنتیلن تترازول و تغییرات سطح سرمی متابولیت های نیتریک اکساید در موش های صحرایی اوارکتومی شده

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
استروژن بر فعالیت نرونی تاثیرگذار است و گزارشات متناقضی در مورد نقش آن در تشنج وجود دارد. هم چنین مطالعات قبلی نشان داده اند که استروژن بر مسیر نیتریک اکساید در سیستم عصبی تاثیرگذار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تجویز استرادیول و عصاره سویا به عنوان یک فیتواستروژن گیاهی بر تشنجات کلونیک ناشی از پنتیلن تترازول و تغییرات سطح سرمی متابولیت های نیتریک اکساید در موش های صحرایی ماده اوارکتومی شده بود.
مواد و روش ها
60 سر موش صحرائی ماده نژاد ویستار به صورت تصادفی به شش گروه شامل کنترل، شاهد کنترل، اوارکتومی، حامل دارو، استرادیول μg/kg) 100، زیر جلدی) و عصاره سویا (mg/kg20، گاواژ) تقسیم بندی شدند. پس از 28 روز تجویز استرادیول یا عصاره سویا، تک دوز پنتیلن تترازول (mg/kg90، داخل صفاقی) جهت القاء تشنج تزریق شد و زمان تاخیر تا مشاهده تشنجات کلونیک ثبت شد. سطح متابولیت های نیتریک اکساید با استفاده از روش گریس اندازه گیری شد.
یافته ها
اوارکتومی به صورت معنی داری موجب کاهش زمان رسیدن به تشنجات کلونیک و سطح سرمی متابولیت های نیتریک اکساید شد. تجویز استرادیول به مدت 28 روز به صورت معنی داری زمان رسیدن به تشنجات کلونیک و سطح سرمی متابولیت های نیتریک اکساید را افزایش داد (05/0P<)، تجویز سویا بر این پارامترها تاثیر معنی داری نداشت.
نتیجه گیری
هورمون های تخمدان بر تشنج و مسیر نیتریک اکساید تاثیر دارند و اثر ضدتشنج استرادیول تا حدی به واسطه تعدیل مسیر نیتریک اکساید است.
زبان:
فارسی
صفحات:
569 تا 574
لینک کوتاه:
magiran.com/p1843348 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!