بررسی سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه های فروش، عمومی و اداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل های ABJ و گسترده)

چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه های فروش، عمومی و اداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش رابطه مثبت بین سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه های فروش، عمومی و اداری مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که 75 شرکت در دوره زمانی 1386 تا 1392 از بین جامعه آماری به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. با استفاده از مدل لو (2009) شرکت ها بر اساس میانگین سرمایه سازمانی شان رتبه بندی و به دو گروه تقسیم بندی شده، سپس با استفاده از مدل ABJ (برگرفته از حرف اول نام سه محقق با نامهای اندرسون، بانکر و جاناکرامان (2003))، و مدل گسترده، چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری هر گروه به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش، بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین دو عامل سرمایه سازمانی و چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
159 -174
لینک کوتاه:
magiran.com/p1843461 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!