اثر غلظت های مزرعه ای حشره کش های اسپینوسد و امامکتین بنزوات روی فراسنجه های زیستی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی

چکیده:
بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) یکی از مهمترین عوامل کنترل زیستی است. در این مطالعه، اثرغلظت های توصیه شده ی مزرعه ای و دو برابر آن غلظت ها از حشره کش های زیست سازگار امامکتین بنزوات و اسپینوسد روی فراسنجه های زیستی این شکارگر مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های زیست سنجی روی لاروهای سن دو به روش تماس با باقیمانده ی سموم در اتاقک رشد با شرایط دمایی 1 26، رطوبت نسبی 5 70% و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی صورت گرفت. نتایج زیست سنجی ها نشان داد که حشره کش های مورد آزمایش در غلظت توصیه شده ی مزرعه ای سمیت ناچیزی روی لاروهای سن دو بالتوری سبز داشتند و براساس طبقه بندی سازمان بین المللی کنترل زیستی، امامکتین بنزوات و اسپینوسد در گروه حشره کش های بی ضرر قرار گرفتند. مقادیر 50 و 240 میلی گرم ماده ی موثر بر لیتر حشره کش های امامکتین بنزوات و اسپینوسد (دو برابر غلظت توصیه شده ی مزرعه ای) طول دوره ی لاروی را به ترتیب 7/7 و 5/15 درصد و طول دوره ی شفیرگی را به ترتیب 6/7 و 4/11 درصد نسبت به شاهد افزایش دادند. این حشره کش ها باعث افزایش معنی دار مرگ و میر در طول مرحله ی لاروی شدند ولی اثر معنی داری روی مرگ و میر مرحله ی شفیرگی بالتوری سبز نداشتند. از نظر باروری، درصد تفریخ تخم ها و طول عمر حشرات بالغ بالتوری سبز بین شاهد و تیمارهای حشره کشی اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. براساس نتایج به دست آمده، حشره کش های امامکتین بنزوات و اسپینوسد تاثیر سوء خیلی کمی روی بالتوری سبزداشتند، بنابراین می توان از این حشره کش ها همراه با بالتوری سبز در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1843551 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!