روند جذب عنصرهای معدنی توسط شاخساره های GF677 در پاسخ به غلظت های مختلف کلرید سدیم در شرایط درون شیشه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش، روند جذب عنصرهای معدنی شاخساره های پایه GF677 (Prunus persica × P. amygdalus) در پاسخ به تنش شوری در شرایط درون شیشه ای بررسی شد. ریز نمونه شاخساره های پایه GF677 در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) دارای یک میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA) و 1/0 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) با غلظت های مختلف کلرید سدیم [صفر (شاهد)، 40، 80 و 120 میلی مولار] در چهار تکرار به مدت شش هفته کشت شدند. عنصرها در شاخساره پایه GF677 هر دو هفته یک بار اندازه گیری شدند. پایه GF677 توانست در غلظت های 40 و 80 میلی مولار به جذب نیتروژن و پتاسیم تا هفته ششم ادامه دهد. در تیمار شاهد و 40 میلی مولار، جذب فسفر تا هفته ششم ادامه پیدا کرد. در غلظت 40، 80 و 120 میلی مولار جذب منیزیم کاهش یافت. جذب آهن و روی در تمام غلظت های شوری کاهش یافت. جذب یون سدیم و کلر با افزایش سطح شوری در طی دوره شش هفته ای کشت، افزایش یافت. در کل می توان گفت با توجه به اثر هم کاهی کلرید سدیم، شاخساره های پایه GF677 توانستند به جذب نیتروژن، پتاسیم و کلسیم تا هفته ششم کشت ادامه دهد (به جز غلظت 120 میلی مولار)، ولی توانایی جذب منیزیم، آهن و روی را با گذشت زمان نداشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
115 تا 128
لینک کوتاه:
magiran.com/p1843639 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!