ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر عملکرد ماده خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در منطقه فیروزکوه

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی و زیستی (بیولوژیک) بر عملکرد ماده خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز، آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام گرفت. عامل اول شامل سه سطح 0، 5 و 10 تن در هکتار ورمی کمپوست و عامل دوم شامل دو حالت تلقیح بذر و بدون تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین بود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد، بیشترین عملکرد خشک پیکره رویشی (3/2405 کیلوگرم در هکتار) در کاربرد 5 تن ورمی کمپوست و بیشترین درصد اسانس (48/0%) و عملکرد اسانس (81/9 کیلوگرم در هکتار) در کاربرد 10 تن ورمی کمپوست به دست آمد. کود زیستی نیتروکسین تاثیر معنی داری روی عملکرد خشک پیکره رویشی و درصد ژرانیال و درصد کاریوفیلن اکساید در اسانس داشت، به طوری که بیشترین عملکرد پیکره رویشی (2/2181 کیلوگرم در هکتار)، درصد ژرانیال (91/21%) و کاریوفیلن اکساید (25/3%) در اسانس در تیمار کاربرد نیتروکسین (تلقیح با بذر) به دست آمد. همچنین اثر متقابل در بین عامل ها روی عملکرد پیکره رویشی و درصد ژرانیال، کاریوفیلن اکساید و ترانس آلفا برگاموتن در اسانس، معنی دار شد. درمجموع بیشترین عملکردهای پیکره رویشی و اسانس با کاربرد ورمی کمپوست و بیشترین ترکیب های اسانس با کاربرد نیتروکسین به دست آمد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
199 -211
لینک کوتاه:
magiran.com/p1844234 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!