تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر کیفیت و عمر نگهداری نیمه برش های تازه میوه هندوانه رقم کریمسون سوئیت

چکیده:
عامل های مهم مدیریتی پیش از برداشت تاثیر مهمی بر عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت محصولات دارد. یکی از موارد مهم در این راستا میزان آبیاری محصول است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر میزان آبیاری در مزرعه روی کیفیت و مدت نگهداری قطعه های برش خورده هندوانه رقم کریمسون سوییت انجام شد. تیمار آبیاری در دو سطح 100 درصد (شاهد) و 75درصد آب قابل دسترس و مدت نگهداری در پنج سطح 0، 5، 10، 15 و 20 روز در دمای 5 درجه سلسیوس در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، تیمار کم آبیاری باعث افزایش مواد جامد محلول، فنول کل، کاروتنویید کل و کاهش سفتی بافت شد. در طی بیست روز نگهداری برش های تازه میوه، مواد جامد محلول، pH، شاخص طعم، سفتی، a*، خلوص رنگ (کروما)، میزان لیکوپن و ترکیب های کاروتنوییدی کاهش معنی داری داشتند، اما در همه این صفات به جز خلوص رنگ تفاوت معنی داری بین روز صفر و پنج دیده نشد؛ درحالی که اسید قابل عیارسنجی (تیتراسیون)، کاهش وزن، L*، زاویه هیو و فنول کل به طور معنی داری افزایش یافتند. هرچند نمونه های تنش دیده در روزهای صفر و پنج نگهداری مواد جامد محلول بیشتری داشتند، اما از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین نمونه های شاهد و تیمار کم آبیاری در روزهای صفر و پنج نگهداری مشاهده نشد. بنا بر این نتایج تنش کم آبیاری موجب بهبود برخی شاخص های کیفیت محصول و حفظ آن ها در مدت نگهداری شد، بنابراین آبیاری به میزان 75درصد آب قابل دسترس و 5 روز نگهداری برای قطعه های نیمه برش خورده هندوانه با بیشینه حفظ کیفیت توصیه می شود
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -133
لینک کوتاه:
magiran.com/p1844241 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.