تاثیر سیلیسیم بر ویژگی های کیفی و بیوشیمیایی گل رز بریدنی در شرایط تنش آبی

چکیده:
سیلیسیم یکی از عناصر مفید در رشد گیاهان بوده و اثرهای مثبت آن در مقاومت به تنش های غیر زیستی، از جمله شوری و خشکی، در برخی مطالعات به اثبات رسیده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرهای سیلیسیم و تنش آبی بر صفات کیفی و بیوشیمیایی گل رز بریدنی رقم کلاب نیکا، با سه غلظت سیلیکات پتاسیم (صفر، 5/0 و 1 میلی‏مولار) و سه سطح تنش آبی (100 (شاهد) ، 75 و 50% نیاز آبی گیاه) به‏صورت آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار، در شرایط گلخانه انجام شد. در این پژوهش، شاخص های کیفی همچون تعداد شاخه های ممتاز، قطر شاخه و قطر گل و همچنین پارامترهای بیوشیمیایی نظیر محتوای کلروفیل و پرولین برگ ها اندازه‏گیری شدند. نتایج نشان داد که گیاهان پرورش یافته در تیمار آبیاری 100%، قطر شاخه، تعداد شاخه های ممتاز، وزن تر و خشک شاخه گل دهنده، قطر گل، سطح برگ و محتوای نسبی آب بیشتری نسبت به گیاهان واقع در شرایط تنش آبی داشتند. زمان لازم برای جوانه زنی جوانه ها در تیمار 100% نیاز آبی در مقایسه با گیاهان تحت شرایط تنش، سریع تر (حدود 83/6 روز) اتفاق افتاد. این در حالی است که تیمارهای تنش آبی (50 و 75 درصد نیاز آبی) تاثیر معنی داری بر تعداد کل شاخه های برداشت شده، محتوای کلروفیل و میزان پرولین برگ ها نشان ندادند. در این پژوهش، اگرچه کاربرد سیلیکات پتاسیم در غلظت یک میلی‏مولار توانست بیشتر صفات کیفی رزهای شاخه بریدنی را بهبود بخشد، این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود. به نظر می رسد که عدم معنی داری تیمارهای سیلیسیمی، مرتبط با نحوه توزیع سیلیسیم در برگ ها و عدم کارایی این تیمارها بر تعرق کوتیکولی و هدایت روزنه ای باشد. به طور کلی، نتایج بیانگر این واقعیت است که فرایند سازگاری رزهای شاخه بریدنی به تنش آبی از طریق مکانیزم های مورفولوژیک اتفاق افتاده و فرایند های اسمزی نظیر سنتز اسید آمینه پرولین و کاربرد سیلیسیم دخالتی نخواهند داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1845001 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.