تغییرات پروفایل لیپید در بیماران با اختلال عروق کرونر قلب با مکمل یاری امگا3 و ویتامین E: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف
اسیدهای چرب امگا 3 و ویتامین E ازطریق ویژگی آنتی اکسیدانی، کاهش ترومبوز، متابولیسم لیپید و التهاب دارای اثرات حمایتی بر خلاف بیماری های قلبی و عروقی می باشند. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مصرف این مکمل ها بر پروفایل لیپیدی در بیماران قلبی بوده است.
مواد و روش ها
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور کنترل شده روی 62 بیمار مرد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب صورت گرفت که به سه گروه شامل 22 نفر در گروه دریافت کننده اسید چرب n-3 (EPA:720mg، DHA:480mg) و 20 نفر در گروه دریافت کننده توام n-3 و ویتامین E VitE(400IU)، (EPA:720mg،DHA:480mg) و 20 نفر در گروه دارونما (پارافین خوراکی) به مدت 8 هفته تقسیم شدند، انجام شد. اطلاعات عمومی و یادآمد 24 ساعته خوراک و میزان فعالیت بدنی ثبت و پروفایل لیپیدی سرم اندازه گیری شد. داده های بررسی مصرف با Nutritionist IV و داده های آماری با استفاده از ANOVA ، تی زوج و کای 2 مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ها
مکمل یاری با امگا 3 و توام امگا3 و ویتامین E سبب کاهش معنی داری در سطح تری گلیسیرید سرم در انتهای مطالعه نسبت به ابتدای مطالعه گردیده است و اختلاف این تغییرات با آزمون(ANCOVA) ، پس از حذف اثر متغیرهای مخدوش گر دور کمر به دور باسن (WHR)، بافت چربی، بدون چربی و BMI ، hsCRP معنی دار شد (به ترتیب 008/0 p=و 003/0p=).
استنتاج: این مکمل یاری، مکمل یاری بدون تاثیر بر سطوح کلسترول تام، LDL-C و HDL-C سبب کاهش سطح تری گلیسرید نسبت به گروه کنترل شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1845813 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!