یادگیری سازمانی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی در بین کارکنان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه کارمندان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه شامل 200 نفر (مرد و زن ) بودند که در سال 1393 در این سازمان اشتغال داشتند که نمونه‏گیری به صورت سرشماری کامل انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه های یادگیری سازمانی واتکینز و مارزیک و استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر می باشد. روایی ابزار پژوهش به صورت روایی محتوایی صورت گرفته است. برای آزمون پایایی هر دو پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ برآورد شده است، که این مقدار برای پرسشنامه ی یادگیری سازمانی89/0 و برای پرسشنامه ی تعهد سازمانی 91/0 بدست آمده است. تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss از روش آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود داشت. بین ابعاد عاطفی و مستمر تعد سازمانی با یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین بعد مهارت های فردی یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود نداشت. ولی بین دیگر ابعاد یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -147
لینک کوتاه:
magiran.com/p1845984 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.