اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر خود تنظیمی، ذهن آگاهی و مدیریت زمان بر کاهش تعلل ورزی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه

چکیده:
تعلل ورزی تحصیلی پدیده ای رایج در بین دانش آموزان است. تعلل ورزی با عوامل مختلف فردی و محیطی ارتباط دارد و به پیامدهای تحصیلی و عاطفی منجر می شود. پژوهش حاضر به منظور استخراج مولفه های تعلل ورزی از تجارب بی واسطه دانش آموزان، تدوین و اجرای برنامه‏ی آموزشی در جهت ارزیابی اثربخشی آن بر تعلل‏ورزی و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان انجام شد. طرح مطالعه‏ی فعلی از نوع ترکیبی کیفی- کمی بود. 30 نفر از دانش‏آموزان پایه‏ی سوم متوسطه به روش نمونه‏گیری هدف‏مند برای مشارکت در مرحله‏ی کیفی و 64 نفر از دانش‏آموزان همین پایه در سال 96-95 به‏عنوان آزمودنی در مرحله‏ی کمی به صورت خوشه‏ای چند مرحله‏ای برای گروه های آزمایش و گواه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات کیفی از مصاحبه های نیمه‏سازمان‏یافته و در مرحله‏ی کمی از پرسشنامه محقق‏ساخته تعلل‏ورزی و نتایج آزمون‏های هماهنگ پیشرفت تحصیلی استفاده شد. نتایج مصاحبه های نیمه سازمان یافته 12 مضمون اصلی مرتبط با تعلل ورزی را مشخص ساخت. تهیه محتوای برنامه ی آموزشی بر اساس مضامین استخراج شده صورت گرفت. نتیجه‏ی تحلیل کوواریانس نشان داد که اجرای مداخله‏ی آموزشی بر کاهش تعلل‏ورزی و افزایش پیشرفت تحصیلی موثر بوده است. یافته های پژوهش به طور کلی نشان داد که می‏توان از بسته‏ی آموزشی طراحی شده برای کاهش گرایش به تعلل‏ورزی در دانش‏آموزان استفاده نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
241 -275
لینک کوتاه:
magiran.com/p1846263 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.