تاثیر کارآموزی روان بر انگ اختلالات روان پزشکی در دانشجویان پرستاری

چکیده:
زمینه و هدف
علی رغم اهمیت انگ اختلالات روان پزشکی در پیگیری و درمان این اختلالات و تاثیر آن بر انتخاب اشتغال پرستاران در مراکز بهداشت روان، توجه به آن در طی دوره کارآموزی روان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تعیین تاثیر کارآموزی روان بر انگ اختلالات روان پزشکی در دانشجویان پرستاری.
روش بررسی
در این مطالعه پس رویدادی با طرح یک گروهی پیش و پس آزمون، 93 دانشجوی ترم 4 پرستاری که در حال گذراندن کارآموزی بهداشت روان یک در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا در مشهد بودند؛ به صورت خوشه ایتصادفی و سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه انگ فراهم کنندگان مراقبت بهداشتی Kassam بود که در سه دوره زمانی قبل از شروع کارآموزی روان، آخرین روز کارآموزی روان و یک ماه پس از پایان کارآموزی روان تکمیل گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد.
یافته ها
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که از نظر تغییرات نمره کل انگ بین مراحل قبل از شروع کارآموزی روان (5/6 ± 0/58)، آخرین روز کارآموزی روان (4/5 ± 9/55) و یک ماه پس از پایان کارآموزی روان (6/5 ± 3/54) تفاوت معناداری وجود داشت (p<0/001)
نتیجه گیری
کارآموزی روان بر کاهش انگ اختلالات روانپزشکی در دانشجویان پرستاری موثر بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
24 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1846515 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.