تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در پیشگیری از بیماری های مقاربتی در زوجین شرکت کننده در کلاس های آموزشی پیش از ازدواج

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
بیماری های مقاربتی بعنوان یکی از شایعترین بیماری های عفونی از معضلات بهداشتی جامعه می باشد. اجرای مداخلات آموزش بهداشت بهترین استراتژی در دسترس برای ارتقای بهداشت جنسی محسوب می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از بیماری های مقاربتی در زوجین بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر فسا در سال 1395 انجام گرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه نیمه تجربی برروی 70 زوج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر فسا (35 زوج در گروه مداخله و 35زوج در گروه کنترل) انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای استاندارد شامل اطلاعات دموگرافیک، سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد زوجین در پیشگیری از بیماری های مقاربتی بود که توسط هر دو گروه قبل و 3 ماه بعد از مداخله تکمیل شد. مداخله آموزشی طی 4 جلسه 50-55 دقیقه ای به شیوه بحث گروهی، پرسش و پاسخ همراه با تصاویر آموزشی برای گروه مداخله اجرا شد. داده ها وارد نسخه 22 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، تی مستقل و تی زوجی تحلیل گردید.
یافته ها
میانگین سنی افراد شرکت کننده در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 5.35±27.02 و 4.45±25.14 بود. میانگین نمرات تمام سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و میزان عملکرد زوجین در پیشگیری از بیماری های مقاربتی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بعد از مداخله ی آموزشی افزایش یافت (0.001>P).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که طراحی و اجرای برنامه های آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه پیشگیری از بیماری های مقاربتی و بهداشت جنسی اثربخش است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
4 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1846978 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.