بررسی تاثیر مکمل گیاهی پودر آویشن و مرزه بر عملکرد رشد، نرخ بقاء، برخی شاخص های بیوشیمیایی خون و ترکیب لاشه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

چکیده:
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مکمل گیاهی (پودر گیاه آویشن و مرزه) در چهار سطح 0(H0)،2 (H1)، 5(H2)،8 (H3) و 13(H4) درصد در هر کیلوگرم جیره غذایی بر شاخص های رشد، بقاء و بیوشیمی خون در ماهی کپورمعمولی انجام گرفت. ماهیان به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. نتایج نشان داد که استفاده از جیره های آزمایشی به طور معنی داری سبب افزایش بقاء نسبت به گروه شاهد گردید (0/05
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
424 -434
لینک کوتاه:
magiran.com/p1847246 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
علمی-پژوهشی

فصلنامه شیلات

Journal of Fisheries

فصلنامه کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
ISSN: 2008-5729 eISSN: 2423-7809
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
سردبیر:
دکتر علیرضا میرواقفی
تلفن نشریه: ۰۲۶-۳۲۲۲۳۰۴۴